სერვისები
სამოქალაქო სამართალი 

ზვიად კორძაძე, ირაკლი ალხაზაშვილი, ნინო ბოგვერაძე, ეკატერინე ეგუტია, ვანო კალმახელიძე, თამარ ხატიაშვილი, რევაზ დეკანოსიძე.

სახელშეკრულებო სამართალი 

ზვიად კორძაძე, ნინო ბოგვერაძე, ირაკლი ალხაზაშვილი, ეკატერინე ეგუტია, ვანო კალმახელიძე, თამარ ხატიაშვილი, რევაზ დეკანოსიძე.

შრომის სამართალი 

ნინო ბოგვერაძე, ირაკლი ალხაზაშვილი, ვანო კალმახელიძე, თამარ ხატიაშვილი, რევაზ დეკანოსიძე.

ჯანდაცვის სამართალი 

ზვიად კორძაძე, ნინო ბოგვერაძე, ირაკლი ალხაზაშვილი, ვანო კალმახელიძე.

დამხმარე რეპროდუქციულ ტექნოლოგიებთან (მათ შორის გამეტების/ემბრიონის დონაციასა და სუროგაციასთან) დაკავშირებული იურიდიული მომსახურება 

ნინო ბოგვერაძე.

საოჯახო / მემკვიდრეობითი სამართალი 

ზვიად კორძაძე, ირაკლი ალხაზაშვილი, ნინო ბოგვერაძე, ვანო კალმახელიძე, თამარ ხატიაშვილი.

ინტელექტუალური სამართალი 

ზვიად კორძაძე, ირაკლი ალხაზაშვილი, ეკატერინე ეგუტია, ვანო კალმახელიძე.

საკორპორაციო სამართალი 

ზვიად კორძაძე, ირაკლი ალხაზაშვილი, ნინო ბოგვერაძე, ეკატერინე ეგუტია, ვანო კალმახელიძე, რევაზ დეკანოსიძე.

გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება 

ზვიად კორძაძე, ირაკლი ალხაზაშვილი

საბანკო / საფინანსო სამართალი 

ზვიად კორძაძე, ირაკლი ალხაზაშვილი, ნინო ბოგვერაძე, ეკატერინე ეგუტია

სამშენებლო / უძრავი ქონების სამართალი 

ზვიად კორძაძე, ირაკლი ალხაზაშვილი, რევაზ დეკანოსიძე, თამარ ხატიაშვილი.

მედია სამართალი 

ზვიად კორძაძე, ირაკლი ალხაზაშვილი, ნინო ბოგვერაძე, ვანო კალმახელიძე.

საინვესტიციო სამართალი 

ზვიად კორძაძე, ირაკლი ალხაზაშვილი, ნინო ბოგვერაძე, ეკატერინე ეგუტია, რევაზ დეკანოსიძე.

სისხლის სამართალი 

ზვიად კორძაძე, მამუკა ჭაბაშვილი

საკონსტიტუციო სამართალი 

ზვიად კორძაძე.

ადმინისტრაციული სამართალი 

ზვიად კორძაძე, ირაკლი ალხაზაშვილი, მამუკა ჭაბაშვილი, ვანო კალმახელიძე, თამარ ხატიაშვილი, რევაზ დეკანოსიძე.

საგადასახადო / საბაჟო სამართალი 

ზვიად კორძაძე,  მამუკა ჭაბაშვილი, ირაკლი ალხაზაშვილი, თამარ ხატიაშვილი.