სერვისები
სამოქალაქო სამართალი 

ზვიად კორძაძე, ირაკლი ალხაზაშვილი, ნინო ბოგვერაძე, ეკატერინე ეგუტია, ვანო კალმახელიძე, თორნიკე ნემსწვერიძე, რევაზ დეკანოსიძე, ეთო რუხაძე.

სახელშეკრულებო სამართალი 

ზვიად კორძაძე, ნინო ბოგვერაძე, ირაკლი ალხაზაშვილი, ეკატერინე ეგუტია, ვანო კალმახელიძე, თორნიკე ნემსწვერიძე, რევაზ დეკანოსიძე, ეთო რუხაძე.

შრომის სამართალი 

ნინო ბოგვერაძე, ირაკლი ალხაზაშვილი, ვანო კალმახელიძე, თორნიკე ნემსწვერიძე, რევაზ დეკანოსიძე, ეთო რუხაძე.

ჯანდაცვის სამართალი 

ზვიად კორძაძე, ნინო ბოგვერაძე, ირაკლი ალხაზაშვილი, ვანო კალმახელიძე, თორნიკე ნემსწვერიძე

დამხმარე რეპროდუქციულ ტექნოლოგიებთან (მათ შორის გამეტების/ემბრიონის დონაციასა და სუროგაციასთან) დაკავშირებული იურიდიული მომსახურება 

ნინო ბოგვერაძე, თორნიკე ნემსწვერიძე

საოჯახო / მემკვიდრეობითი სამართალი 

ზვიად კორძაძე, ირაკლი ალხაზაშვილი, ნინო ბოგვერაძე, ვანო კალმახელიძე, თორნიკე ნემსწვერიძე

ინტელექტუალური სამართალი 

ზვიად კორძაძე, ირაკლი ალხაზაშვილი, ეკატერინე ეგუტია, ვანო კალმახელიძე, ეთო რუხაძე

საკორპორაციო სამართალი 

ზვიად კორძაძე, ირაკლი ალხაზაშვილი, ნინო ბოგვერაძე, ეკატერინე ეგუტია, ვანო კალმახელიძე, თორნიკე ნემსწვერიძე, რევაზ დეკანოსიძე, ეთო რუხაძე

გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება 

ზვიად კორძაძე, ირაკლი ალხაზაშვილი

საბანკო / საფინანსო სამართალი 

ზვიად კორძაძე, ირაკლი ალხაზაშვილი, ნინო ბოგვერაძე, ეკატერინე ეგუტია

სამშენებლო / უძრავი ქონების სამართალი 

ზვიად კორძაძე, ირაკლი ალხაზაშვილი, რევაზ დეკანოსიძე

მედია სამართალი 

ზვიად კორძაძე, ირაკლი ალხაზაშვილი, ნინო ბოგვერაძე, ვანო კალმახელიძე

საინვესტიციო სამართალი 

ზვიად კორძაძე, ირაკლი ალხაზაშვილი, ნინო ბოგვერაძე, ეკატერინე ეგუტია, რევაზ დეკანოსიძე

სისხლის სამართალი 

ზვიად კორძაძე, მამუკა ჭაბაშვილი

საკონსტიტუციო სამართალი 

ზვიად კორძაძე, თორნიკე ნემსწვერიძე

ადმინისტრაციული სამართალი 

ზვიად კორძაძე, ირაკლი ალხაზაშვილი, მამუკა ჭაბაშვილი, ვანო კალმახელიძე, თორნიკე ნემსწვერიძე, რევაზ დეკანოსიძე, ეთო რუხაძე

საგადასახადო / საბაჟო სამართალი 

ზვიად კორძაძე,  მამუკა ჭაბაშვილი, ირაკლი ალხაზაშვილი