ააიპ. „ხარისხის ნიშანი“ ადასტურებს, რომ კს „ კორძაძის საადვოკატო ბიურო“-ს ხარისხის მენეჯმენტი და მის მიერ გაწეული მომსახურების ხარისხი სრულად შეესაბამება „ხარისხის ნიშნის“ პროგრამით დადგენილ უმაღლეს დონეს და აღნიშნულ კომპანიას ენიჭება უფლება გამოიყენოს „ხარისხის ნიშანი“ 2014 წლის 18 ივლისიდან 2017 წლის 18 ივლისამდე.